વિશ્વ સિંહ દિવસના અવસરે સાસણ ગીરમાં ફરજ બજાવતા ફોરેસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

WorldLionDay

BJP | BJP Gujarat,  WorldLionDay

વિશ્વ સિંહ દિવસના અવસરે સાસણ ગીરમાં ફરજ બજાવતા ફોરેસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#WorldLionDay

વિશ્વ સિંહ દિવસના અવસરે સાસણ ગીરમાં ફરજ બજાવતા ફોરેસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #WorldLionDay

Let's Connect

sm2p0