પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે લોકડાઉનનાં નિર્ણયને લંબાવ્યો છે. તેને હું આવકારું છું. World best PM એ ભારત પાસે છે. તેની પ્રતિતી, અનુભૂતિ, ફલશ્રુતિ દેશની જનતા અને વિશ્વને થઈ ચૂકી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે લોકડાઉનનાં નિર્ણયને લંબાવ્યો છે. તેને હું આવકારું છું. World best PM એ ભારત પાસે છે. તેની પ્રતિતી, અનુભૂતિ, ફલશ્રુતિ દેશની જનતા અને વિશ્વને થઈ ચૂકી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે લોકડાઉનનાં નિર્ણયને લંબાવ્યો છે. તેને હું આવકારું છું. World best PM એ ભારત પાસે છે. તેની પ્રતિતી, અનુભૂતિ, ફલશ્રુતિ દેશની જનતા અને વિશ્વને થઈ ચૂકી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0