કોરોના વાયરસના સંક્ર્મણ સામે પોતાની અને અન્યોની સુરક્ષા કરો આવશ્યક કામ માટે ઘરેથી બહાર જતી વખતે માસ્ક જરૂર પહેરીએ ભારત સરકારના દિશાનિર્દેશો અનુસાર ઘરે જ માસ્ક બનાવીએ - http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/covid-19.pdf

WearFaceCoverStaySafe

કોરોના વાયરસના સંક્ર્મણ સામે પોતાની અને અન્યોની સુરક્ષા કરો

આવશ્યક કામ માટે ઘરેથી બહાર જતી વખતે માસ્ક જરૂર પહેરીએ

ભારત સરકારના દિશાનિર્દેશો અનુસાર ઘરે જ માસ્ક બનાવીએ - http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/covid-19.pdf

#WearFaceCoverStaySafe

કોરોના વાયરસના સંક્ર્મણ સામે પોતાની અને અન્યોની સુરક્ષા કરો આવશ્યક કામ માટે ઘરેથી બહાર જતી વખતે માસ્ક જરૂર પહેરીએ ભારત સરકારના દિશાનિર્દેશો અનુસાર ઘરે જ માસ્ક બનાવીએ - http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/covid-19.pdf #WearFaceCoverStaySafe

Let's Connect

sm2p0