કોરોના વાયરસ સામે લડવામાં ભારતની મદદ કરીએ. માસ્કનો ઉપયોગ કરીએ, સુરક્ષિત રહીએ.

WearFaceCoverStaySafe

BJP | BJP Gujarat,  WearFaceCoverStaySafe

કોરોના વાયરસ સામે લડવામાં ભારતની મદદ કરીએ.

માસ્કનો ઉપયોગ કરીએ, સુરક્ષિત રહીએ.

#WearFaceCoverStaySafe

કોરોના વાયરસ સામે લડવામાં ભારતની મદદ કરીએ. માસ્કનો ઉપયોગ કરીએ, સુરક્ષિત રહીએ. #WearFaceCoverStaySafe

Let's Connect

sm2p0