કોરોના થી બચવા માટે માસ્ક નો ઉપયોગ જરૂર કરીએ ‬ ‪👉 ઘરે થી બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક અવશ્ય પહેરીએ ‬ ‪👉 જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે પણ માસ્કની વ્યવસ્થા કરીએ‬ ‪

WearFaceCoverStaySafe

BJP | BJP Gujarat,  WearFaceCoverStaySafe

કોરોના થી બચવા માટે માસ્ક નો ઉપયોગ જરૂર કરીએ ‬

‪👉 ઘરે થી બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક અવશ્ય પહેરીએ ‬

‪👉 જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે પણ માસ્કની વ્યવસ્થા કરીએ‬
‪#WearFaceCoverStaySafe

કોરોના થી બચવા માટે માસ્ક નો ઉપયોગ જરૂર કરીએ ‬ ‪👉 ઘરે થી બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક અવશ્ય પહેરીએ ‬ ‪👉 જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે પણ માસ્કની વ્યવસ્થા કરીએ‬ ‪#WearFaceCoverStaySafe

Let's Connect

sm2p0