આપણે સૌ ઘરમાં જ રહીને ગુજરાત ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરીએ. ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે રોજબરોજ ના જીવનમાં માસ્ક પહેરવા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન અને વારંવાર હાથ ધોઈને સેનિટાઇઝ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઇ તેનો વિડીયો બનાવીને સાથે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરીએ: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

VijaySankalp

આપણે સૌ ઘરમાં જ રહીને ગુજરાત ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરીએ.

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે રોજબરોજ ના જીવનમાં માસ્ક પહેરવા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન અને વારંવાર હાથ ધોઈને સેનિટાઇઝ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઇ તેનો વિડીયો બનાવીને #VijaySankalp સાથે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરીએ: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

આપણે સૌ ઘરમાં જ રહીને ગુજરાત ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરીએ. ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે રોજબરોજ ના જીવનમાં માસ્ક પહેરવા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન અને વારંવાર હાથ ધોઈને સેનિટાઇઝ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઇ તેનો વિડીયો બનાવીને #VijaySankalp સાથે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરીએ: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0