ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

VijaySankalp

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#VijaySankalp

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #VijaySankalp

Let's Connect

sm2p0