ગુજરાત વિરોધી એટલે મેઘા પાટકર. અને એને ખુલ્લેઆમ કોંગ્રેસ સમર્થન આપવા નીકળે એજ બતાવે છે કે ભૂતકાળમાં માં નર્મદા યોજના ન બને એ કોંગ્રેસ પણ ઈચ્છતી હતી – શ્રી Vijayruppanibjp, માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત વિરોધી એટલે મેઘા પાટકર. અને એને ખુલ્લેઆમ કોંગ્રેસ સમર્થન આપવા નીકળે એજ બતાવે છે કે ભૂતકાળમાં માં નર્મદા યોજના ન બને એ કોંગ્રેસ પણ ઈચ્છતી હતી – શ્રી Vijayruppanibjp, માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી

ગુજરાત વિરોધી એટલે મેઘા પાટકર. અને એને ખુલ્લેઆમ કોંગ્રેસ સમર્થન આપવા નીકળે એજ બતાવે છે કે ભૂતકાળમાં માં નર્મદા યોજના ન બને એ કોંગ્રેસ પણ ઈચ્છતી હતી – શ્રી Vijayruppanibjp, માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી

Let's Connect

sm2p0