વિકાસ માટે જળ જરૂરી. “મા નર્મદા”ના જળથી ગુજરાત વિકાસની હરણફાળ ભરશે. આગામી બે વર્ષ સુધી ડેમમાં પાણી ખુટશે નહીં. : માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી @vijayrupanibjp

PressNote, HappyBdayNaMo

Let's Connect

sm2p0