જળ એ જ જીવન છે ત્યારે ગુજરાતને વોટર સરપ્લસ બનાવવા 'પાણીદાર ગુજરાત' સૂત્રને સાકાર કરવા રાજ્યની ભાજપા સરકાર પ્રતિબદ્ધતા સાથે કાર્ય કરી રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી @vijayrupanibjp

PressNote, HappyBdayNaMo

જળ એ જ જીવન છે ત્યારે ગુજરાતને વોટર સરપ્લસ બનાવવા 'પાણીદાર ગુજરાત' સૂત્રને સાકાર કરવા રાજ્યની ભાજપા સરકાર પ્રતિબદ્ધતા સાથે કાર્ય કરી રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી @vijayrupanibjp #PressNote #HappyBdayNaMo

Let's Connect

sm2p0