મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani જી. બનાસકાંઠા મા શ્રી Shankar Chaudhary જી અને શ્રી Bhupendrasinh Chudasama જી સાથે પૂરગ્રસ્ત લોકોને મળ્યાં અને સમગ્ર રાહત કામગીરી ની સમીક્ષા કરી

સંવેદનશીલસરકાર

મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani જી. બનાસકાંઠા મા શ્રી Shankar Chaudhary જી અને શ્રી Bhupendrasinh Chudasama જી સાથે પૂરગ્રસ્ત લોકોને મળ્યાં અને સમગ્ર રાહત કામગીરી ની સમીક્ષા કરી #સંવેદનશીલસરકાર

મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani જી. બનાસકાંઠા મા શ્રી Shankar Chaudhary જી અને શ્રી Bhupendrasinh Chudasama જી સાથે પૂરગ્રસ્ત લોકોને મળ્યાં અને સમગ્ર રાહત કામગીરી ની સમીક્ષા કરી #સંવેદનશીલસરકાર

Let's Connect

sm2p0