અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એન.એચ.એલ. મ્યુનિસિપલ મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન તૈયાર કરવામાં આવેલ હોસ્ટેલનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja તથા શ્રી Ishwarsinh Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એન.એચ.એલ. મ્યુનિસિપલ મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન તૈયાર કરવામાં આવેલ હોસ્ટેલનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja તથા શ્રી Ishwarsinh Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એન.એચ.એલ. મ્યુનિસિપલ મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન તૈયાર કરવામાં આવેલ હોસ્ટેલનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja તથા શ્રી Ishwarsinh Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0