ગુજરાતના વિકાસ ને નવી ઊંચાઈએ લઇ જવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથેનું વિકાસલક્ષી તથા સંવેદનાસભર, સર્વાંગી ઉન્નતિ માટેનું બજેટ આપવા બદલ મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitin Patel નો આભાર વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

GujaratBudget, Press

BJP | BJP Gujarat,  GujaratBudget, Press

ગુજરાતના વિકાસ ને નવી ઊંચાઈએ લઇ જવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથેનું વિકાસલક્ષી તથા સંવેદનાસભર, સર્વાંગી ઉન્નતિ માટેનું બજેટ આપવા બદલ મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitin Patel નો આભાર વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani
#GujaratBudget #Press

ગુજરાતના વિકાસ ને નવી ઊંચાઈએ લઇ જવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથેનું વિકાસલક્ષી તથા સંવેદનાસભર, સર્વાંગી ઉન્નતિ માટેનું બજેટ આપવા બદલ મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitin Patel નો આભાર વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #GujaratBudget #Press

Let's Connect

sm2p0