ગાંધીનગર ખાતેથી ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમની ઉદ્યોગલક્ષી યોજનાઓનું ઓનલાઇન લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતેથી ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમની ઉદ્યોગલક્ષી યોજનાઓનું ઓનલાઇન લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

ગાંધીનગર ખાતેથી ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમની ઉદ્યોગલક્ષી યોજનાઓનું ઓનલાઇન લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0