રાજકોટ ખાતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત ‘‘ફલાવર શો’’ની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત ‘‘ફલાવર શો’’ની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

રાજકોટ ખાતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત ‘‘ફલાવર શો’’ની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0