અમદાવાદ ખાતે રોટરી ઇન્ટરનેશનલની ‘વિરાસત’ રોટરી કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે રોટરી ઇન્ટરનેશનલની ‘વિરાસત’ રોટરી કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

અમદાવાદ ખાતે રોટરી ઇન્ટરનેશનલની ‘વિરાસત’ રોટરી કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Let's Connect

sm2p0