સ્વામી વિવેકાનંદના સિદ્ધાંતોને કારણે આજે આપણો દેશ મહાસત્તા બનવા તરફ જઈ રહ્યો છે. દરિદ્રનારાયણ ની સેવા એજ પ્રભુ સેવા છે એ વાત સ્વામી વિવેકાનંદજી એ તે સમયે સમજાવી હતી. દેશને શક્તિશાળી અને સામર્થ્યવાન બનાવવાની પ્રેરણા આપી હતી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્વામી વિવેકાનંદના સિદ્ધાંતોને કારણે આજે આપણો દેશ મહાસત્તા બનવા તરફ જઈ રહ્યો છે. દરિદ્રનારાયણ ની સેવા એજ પ્રભુ સેવા છે એ વાત સ્વામી વિવેકાનંદજી એ તે સમયે સમજાવી હતી. દેશને શક્તિશાળી અને સામર્થ્યવાન બનાવવાની પ્રેરણા આપી હતી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

સ્વામી વિવેકાનંદના સિદ્ધાંતોને કારણે આજે આપણો દેશ મહાસત્તા બનવા તરફ જઈ રહ્યો છે. દરિદ્રનારાયણ ની સેવા એજ પ્રભુ સેવા છે એ વાત સ્વામી વિવેકાનંદજી એ તે સમયે સમજાવી હતી. દેશને શક્તિશાળી અને સામર્થ્યવાન બનાવવાની પ્રેરણા આપી હતી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0