ગુજરાતમાં ભાજપની સરકારે પ્રજાની આકાંક્ષા અને અપેક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તે મુજબ શાસન કર્યું છે. ઈમાનદારી અને વિકાસની રાજનીતિ કરી છે. હકારાત્મક કામ કર્યું છે એટલે પ્રજાનો કાયમી ભરોસો અમારામાં છે અને હજી રહેશે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં ભાજપની સરકારે પ્રજાની આકાંક્ષા અને અપેક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તે મુજબ શાસન કર્યું છે. ઈમાનદારી અને વિકાસની રાજનીતિ કરી છે. હકારાત્મક કામ કર્યું છે એટલે પ્રજાનો કાયમી ભરોસો અમારામાં છે અને હજી રહેશે

- માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

ગુજરાતમાં ભાજપની સરકારે પ્રજાની આકાંક્ષા અને અપેક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તે મુજબ શાસન કર્યું છે. ઈમાનદારી અને વિકાસની રાજનીતિ કરી છે. હકારાત્મક કામ કર્યું છે એટલે પ્રજાનો કાયમી ભરોસો અમારામાં છે અને હજી રહેશે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0