ગુજરાતનું દરેક બાળક એ આપણું બાળક છે એ ભાવ સાથે દરેક બાળક સક્ષમ અને સુપોષિત બને તેની ચિંતા આપણે સૌએ કરવાની જરૂર છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતનું દરેક બાળક એ આપણું બાળક છે એ ભાવ સાથે દરેક બાળક સક્ષમ અને સુપોષિત બને તેની ચિંતા આપણે સૌએ કરવાની જરૂર છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

ગુજરાતનું દરેક બાળક એ આપણું બાળક છે એ ભાવ સાથે દરેક બાળક સક્ષમ અને સુપોષિત બને તેની ચિંતા આપણે સૌએ કરવાની જરૂર છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0