ફક્ત એક મોદી સરકાર છે જે કાળા નાણાં સામે પ્રથમ વાર પગલાં લઇ રહી છે. પ્રજાને ઉશ્કેરવા રાહુલ આવેલા પરંતુ પ્રજા ભાજપ સાથે રહી છે અને નોટબંધીને પ્રજાએ આવકારી છે.- શ્રી Vijay Rupani હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ફક્ત એક મોદી સરકાર છે જે કાળા નાણાં સામે પ્રથમ વાર પગલાં લઇ રહી છે. પ્રજાને ઉશ્કેરવા રાહુલ આવેલા પરંતુ પ્રજા ભાજપ સાથે રહી છે અને નોટબંધીને પ્રજાએ આવકારી છે.- શ્રી Vijay Rupani

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

ફક્ત એક મોદી સરકાર છે જે કાળા નાણાં સામે પ્રથમ વાર પગલાં લઇ રહી છે. પ્રજાને ઉશ્કેરવા રાહુલ આવેલા પરંતુ પ્રજા ભાજપ સાથે રહી છે અને નોટબંધીને પ્રજાએ આવકારી છે.- શ્રી Vijay Rupani હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0