જયારે જ્યારે કોંગ્રેસ આવી ત્યારે સાથે ગરીબી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર સાથે લાવી છે. વિકાસે કોંગ્રેસની કેડ ભાંગી નાખી છે. એટલે કોંગ્રેસ વિકાસ શબ્દથી ડરી ગઇ છે, રઘવાઇ થઇ ગઇ છે— મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જયારે જ્યારે કોંગ્રેસ આવી ત્યારે સાથે ગરીબી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર સાથે લાવી છે. વિકાસે કોંગ્રેસની કેડ ભાંગી નાખી છે. એટલે કોંગ્રેસ વિકાસ શબ્દથી ડરી ગઇ છે, રઘવાઇ થઇ ગઇ છે— મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani

જયારે જ્યારે કોંગ્રેસ આવી ત્યારે સાથે ગરીબી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર સાથે લાવી છે. વિકાસે કોંગ્રેસની કેડ ભાંગી નાખી છે. એટલે કોંગ્રેસ વિકાસ શબ્દથી ડરી ગઇ છે, રઘવાઇ થઇ ગઇ છે— મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0