ગુજરાતને એક વર્ષમાં અનેક વિકાસલક્ષી નિર્ણયો થકી સફળતા અપાવતી નિર્ણાયક, સંવેદનશીલ, પારદર્શક અને પ્રગતિશીલ ભાજપ સરકાર. સેવાભાવથી સમર્પિત મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani ના નેતૃત્વમાં ઈમાનદારી અને ત્વરિત નિર્ણાયકતાનું સંવેદનાસભર સરકારનું એક વર્ષ ગુજરાતની જનતાના ચરણોમાં સમર્પિત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતને એક વર્ષમાં અનેક વિકાસલક્ષી નિર્ણયો થકી સફળતા અપાવતી નિર્ણાયક, સંવેદનશીલ, પારદર્શક અને પ્રગતિશીલ ભાજપ સરકાર. સેવાભાવથી સમર્પિત મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani ના નેતૃત્વમાં ઈમાનદારી અને ત્વરિત નિર્ણાયકતાનું સંવેદનાસભર સરકારનું એક વર્ષ ગુજરાતની જનતાના ચરણોમાં સમર્પિત

ગુજરાતને એક વર્ષમાં અનેક વિકાસલક્ષી નિર્ણયો થકી સફળતા અપાવતી નિર્ણાયક, સંવેદનશીલ, પારદર્શક અને પ્રગતિશીલ ભાજપ સરકાર. સેવાભાવથી સમર્પિત મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani ના નેતૃત્વમાં ઈમાનદારી અને ત્વરિત નિર્ણાયકતાનું સંવેદનાસભર સરકારનું એક વર્ષ ગુજરાતની જનતાના ચરણોમાં સમર્પિત

Let's Connect

sm2p0