પારદર્શકતા, નિર્ણાયકતા, સંવેદનશીલતા અને પ્રગતિશીલતા જેવા ચાર સ્તંભો પર ચાલતી આ મારી સરકાર- મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પારદર્શકતા, નિર્ણાયકતા, સંવેદનશીલતા અને પ્રગતિશીલતા જેવા ચાર સ્તંભો પર ચાલતી આ મારી સરકાર- મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

પારદર્શકતા, નિર્ણાયકતા, સંવેદનશીલતા અને પ્રગતિશીલતા જેવા ચાર સ્તંભો પર ચાલતી આ મારી સરકાર- મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0