ગુજરાતના વડીલજનોને શ્રવણ તીર્થ દર્શન યોજના સમર્પિત કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniએ કહ્યું, "સરકાર શ્રવણ બનીને તમારી સેવામાં આવી છે."

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના વડીલજનોને શ્રવણ તીર્થ દર્શન યોજના સમર્પિત કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniએ કહ્યું, "સરકાર શ્રવણ બનીને તમારી સેવામાં આવી છે."

ગુજરાતના વડીલજનોને શ્રવણ તીર્થ દર્શન યોજના સમર્પિત કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniએ કહ્યું, "સરકાર શ્રવણ બનીને તમારી સેવામાં આવી છે."

Let's Connect

sm2p0