"સેનાની ત્રણેય પાંખ માટે ગુજરાત શસ્ત્ર સરંજામ ઉત્પાદન કરવાનું ગૌરવ મેળવશે." - મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સેનાની ત્રણેય પાંખ માટે ગુજરાત શસ્ત્ર સરંજામ ઉત્પાદન કરવાનું ગૌરવ મેળવશે." - મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

"સેનાની ત્રણેય પાંખ માટે ગુજરાત શસ્ત્ર સરંજામ ઉત્પાદન કરવાનું ગૌરવ મેળવશે." - મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0