"૬૦-૬૦ વર્ષો સુધી પ્રજાને હિસાબ ન આપનારા લોકો જ કેશલેસ ઈકોનોમીનો વિરોધ કરે છે." મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"૬૦-૬૦ વર્ષો સુધી પ્રજાને હિસાબ ન આપનારા લોકો જ કેશલેસ ઈકોનોમીનો વિરોધ કરે છે." મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

"૬૦-૬૦ વર્ષો સુધી પ્રજાને હિસાબ ન આપનારા લોકો જ કેશલેસ ઈકોનોમીનો વિરોધ કરે છે." મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0