"દેશમાંથી ભૂખમરો નાબૂદ કરવાની તાકાત રાજ્યના ખેડૂતોમાં છે." - શ્રી Vijay Rupani, મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"દેશમાંથી ભૂખમરો નાબૂદ કરવાની તાકાત રાજ્યના ખેડૂતોમાં છે."
- શ્રી Vijay Rupani, મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

"દેશમાંથી ભૂખમરો નાબૂદ કરવાની તાકાત રાજ્યના ખેડૂતોમાં છે." - શ્રી Vijay Rupani, મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0