રાજ્ય સરકારે ખરેખર નેવાના પાણી મોભે ચડાવ્યા છે. નર્મદાના પાણીથી કચ્છના ખેડૂતો નિકાસ કરતા થઈ જશે. - શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકારે ખરેખર નેવાના પાણી મોભે ચડાવ્યા છે. નર્મદાના પાણીથી કચ્છના ખેડૂતો નિકાસ કરતા થઈ જશે. - શ્રી Vijay Rupani

રાજ્ય સરકારે ખરેખર નેવાના પાણી મોભે ચડાવ્યા છે. નર્મદાના પાણીથી કચ્છના ખેડૂતો નિકાસ કરતા થઈ જશે. - શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0