માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજનો કાર્યક્રમ Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજનો કાર્યક્રમ Vijay Rupani

માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજનો કાર્યક્રમ Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0