કોંગ્રેસની UPA સરકારે દેશને નોન પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) રૂપી કેન્સર આપ્યું, કેન્દ્રની મોદી સરકાર આ NPA રૂપી કેન્સરથી રાષ્ટ્રને બચાવવા જરૂરી પગલાં લઇ રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસની UPA સરકારે દેશને નોન પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) રૂપી કેન્સર આપ્યું, કેન્દ્રની મોદી સરકાર આ NPA રૂપી કેન્સરથી રાષ્ટ્રને બચાવવા જરૂરી પગલાં લઇ રહી છે.

કોંગ્રેસની UPA સરકારે દેશને નોન પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) રૂપી કેન્સર આપ્યું, કેન્દ્રની મોદી સરકાર આ NPA રૂપી કેન્સરથી રાષ્ટ્રને બચાવવા જરૂરી પગલાં લઇ રહી છે.

Let's Connect

sm2p0