પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશના પ્રમાણિક કરદાતાઓ માટે પારદર્શી ટેક્ષેશનની સુવિધા હેતુ 'Transparent Taxation-Honoring The Honest' પ્લેટફોર્મના કરાયેલ લોન્ચિંગને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશના પ્રમાણિક કરદાતાઓ માટે પારદર્શી ટેક્ષેશનની સુવિધા હેતુ 'Transparent Taxation-Honoring The Honest' પ્લેટફોર્મના કરાયેલ લોન્ચિંગને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશના પ્રમાણિક કરદાતાઓ માટે પારદર્શી ટેક્ષેશનની સુવિધા હેતુ 'Transparent Taxation-Honoring The Honest' પ્લેટફોર્મના કરાયેલ લોન્ચિંગને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0