સમગ્ર દેશમાં કોરોના સામે અગ્રીમ હરોળમાં રહી ને લડતાં તમામ કોરોના વોરિયર્સનો આભાર વ્યક્ત કરવા અભિયાનમાં જોડાઈને તેમના યોગદાન, હિંમત અને સેવા બદલ હૃદયથી અભિનંદન પાઠવીએ નીચે આપેલ લિંક ઉપર ક્લિક કરી આપ પણ આ અભિયાનમાં જોડાવો : https://thankyou.bjp.org

ThankYouCoronaWarriors

BJP | BJP Gujarat,  ThankYouCoronaWarriors

સમગ્ર દેશમાં કોરોના સામે અગ્રીમ હરોળમાં રહી ને લડતાં તમામ કોરોના વોરિયર્સનો આભાર વ્યક્ત કરવા #ThankYouCoronaWarriors અભિયાનમાં જોડાઈને તેમના યોગદાન, હિંમત અને સેવા બદલ હૃદયથી અભિનંદન પાઠવીએ

નીચે આપેલ લિંક ઉપર ક્લિક કરી આપ પણ આ અભિયાનમાં જોડાવો :
https://thankyou.bjp.org

સમગ્ર દેશમાં કોરોના સામે અગ્રીમ હરોળમાં રહી ને લડતાં તમામ કોરોના વોરિયર્સનો આભાર વ્યક્ત કરવા #ThankYouCoronaWarriors અભિયાનમાં જોડાઈને તેમના યોગદાન, હિંમત અને સેવા બદલ હૃદયથી અભિનંદન પાઠવીએ નીચે આપેલ લિંક ઉપર ક્લિક કરી આપ પણ આ અભિયાનમાં જોડાવો : https://thankyou.bjp.org

Let's Connect

sm2p0