આજે ગુજરાત માટે ખુશી અને ગૌરવની ક્ષણ છે. દસ લાખથી વધારે વસ્તી ધરાવતા શહેરોના પ્રથમ 10માં ગુજરાતના કુલ 4 શહેરો સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો સમાવેશ થયો છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

SwachhSurvekshan2020માં

આજે ગુજરાત માટે ખુશી અને ગૌરવની ક્ષણ છે. દસ લાખથી વધારે વસ્તી ધરાવતા શહેરોના #SwachhSurvekshan2020માં પ્રથમ 10માં ગુજરાતના કુલ 4 શહેરો સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો સમાવેશ થયો છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

આજે ગુજરાત માટે ખુશી અને ગૌરવની ક્ષણ છે. દસ લાખથી વધારે વસ્તી ધરાવતા શહેરોના #SwachhSurvekshan2020માં પ્રથમ 10માં ગુજરાતના કુલ 4 શહેરો સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો સમાવેશ થયો છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0