સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત દેશમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે આવી રહી છે જનજાગૃતિ. વર્ષ ૨૦૧૪ માં સ્વચ્છતાનો વ્યાપ જે ૪૦% હતો તે ૪ વર્ષમાં વધીને થયો છે ૯૦% થી પણ વધારે.

SwachhataHiSeva, SHS2018

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત દેશમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે આવી રહી છે જનજાગૃતિ. વર્ષ ૨૦૧૪ માં સ્વચ્છતાનો વ્યાપ જે ૪૦% હતો તે ૪ વર્ષમાં વધીને થયો છે ૯૦% થી પણ વધારે.
#SwachhataHiSeva #SHS2018

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત દેશમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે આવી રહી છે જનજાગૃતિ. વર્ષ ૨૦૧૪ માં સ્વચ્છતાનો વ્યાપ જે ૪૦% હતો તે ૪ વર્ષમાં વધીને થયો છે ૯૦% થી પણ વધારે. #SwachhataHiSeva #SHS2018

Let's Connect

sm2p0