કોરોના સામેની લડાઈમાં ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ 👉 દેશનું પ્રથમ પ્લાઝમા સ્ટડી સેન્ટર અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલમાં શરૂ થયું

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના સામેની લડાઈમાં ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ

👉 દેશનું પ્રથમ પ્લાઝમા સ્ટડી સેન્ટર અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલમાં શરૂ થયું
#GujaratFightsCovid19

કોરોના સામેની લડાઈમાં ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ 👉 દેશનું પ્રથમ પ્લાઝમા સ્ટડી સેન્ટર અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલમાં શરૂ થયું #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0