વિશ્વનો સૌપ્રથમ ટેક્લોલોજી દ્વારા સંચાલિત ચિલ્ડ્રન ન્યુટ્રિશન પાર્ક, જે ગમ્મત સાથે પીરસે છે જ્ઞાન પણ. આ પાર્કનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ‘સહી પોષણ દેશ રોશન’ના થીમ હેઠળ બાળકોને તંદુરસ્ત આહાર અને ગુણવત્તાયુક્ત પોષણ અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવાનો છે.

StatueOfUnity

વિશ્વનો સૌપ્રથમ ટેક્લોલોજી દ્વારા સંચાલિત ચિલ્ડ્રન ન્યુટ્રિશન પાર્ક, જે ગમ્મત સાથે પીરસે છે જ્ઞાન પણ. આ પાર્કનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ‘સહી પોષણ દેશ રોશન’ના થીમ હેઠળ બાળકોને તંદુરસ્ત આહાર અને ગુણવત્તાયુક્ત પોષણ અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવાનો છે.
#StatueOfUnity

વિશ્વનો સૌપ્રથમ ટેક્લોલોજી દ્વારા સંચાલિત ચિલ્ડ્રન ન્યુટ્રિશન પાર્ક, જે ગમ્મત સાથે પીરસે છે જ્ઞાન પણ. આ પાર્કનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ‘સહી પોષણ દેશ રોશન’ના થીમ હેઠળ બાળકોને તંદુરસ્ત આહાર અને ગુણવત્તાયુક્ત પોષણ અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવાનો છે. #StatueOfUnity

Let's Connect

sm2p0