“બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ” બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ અભિયાન ને જનજન સુધી પહોંચાડવા વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે કરાયું લેસર શો દ્વારા વિશિષ્ટ પ્રદર્શન...

StatueOfUnity

BJP | BJP Gujarat,  StatueOfUnity

“બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ”

બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ અભિયાન ને જનજન સુધી પહોંચાડવા વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે કરાયું લેસર શો દ્વારા વિશિષ્ટ પ્રદર્શન...
#StatueOfUnity

“બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ” બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ અભિયાન ને જનજન સુધી પહોંચાડવા વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે કરાયું લેસર શો દ્વારા વિશિષ્ટ પ્રદર્શન... #StatueOfUnity

Let's Connect

sm2p0