મુસાફરોની સુરક્ષા-સલામતિમાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત અવ્વલ • ગુજરાત STને મળ્યું ટ્રાન્સપોર્ટ મિનીસ્ટર્સ રોડ સેફટી એવોર્ડ 2018-19નું સન્માન • ગુજરાત ST નિગમે મુસાફરોની સુરક્ષા અને સલામતિમાં સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર રહી આ સન્માન પ્રાપ્ત કર્યું • રાજ્યમાં 1 લાખ કિ.મી.એ અકસ્માતનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું 0.06% રહ્યું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુસાફરોની સુરક્ષા-સલામતિમાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત અવ્વલ

• ગુજરાત STને મળ્યું ટ્રાન્સપોર્ટ મિનીસ્ટર્સ રોડ સેફટી એવોર્ડ 2018-19નું સન્માન

• ગુજરાત ST નિગમે મુસાફરોની સુરક્ષા અને સલામતિમાં સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર રહી આ સન્માન પ્રાપ્ત કર્યું

• રાજ્યમાં 1 લાખ કિ.મી.એ અકસ્માતનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું 0.06% રહ્યું

મુસાફરોની સુરક્ષા-સલામતિમાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત અવ્વલ • ગુજરાત STને મળ્યું ટ્રાન્સપોર્ટ મિનીસ્ટર્સ રોડ સેફટી એવોર્ડ 2018-19નું સન્માન • ગુજરાત ST નિગમે મુસાફરોની સુરક્ષા અને સલામતિમાં સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર રહી આ સન્માન પ્રાપ્ત કર્યું • રાજ્યમાં 1 લાખ કિ.મી.એ અકસ્માતનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું 0.06% રહ્યું

Let's Connect

sm2p0