માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારના પાણી પૂરવઠા વિભાગ હસ્તકની ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લીમીટેડ અને શાપુરજી પાલનજી એન્ડ કંપની તથા SPV વચ્ચે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટેના કરાર કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારના પાણી પૂરવઠા વિભાગ હસ્તકની ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લીમીટેડ અને શાપુરજી પાલનજી એન્ડ કંપની તથા SPV વચ્ચે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટેના કરાર કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારના પાણી પૂરવઠા વિભાગ હસ્તકની ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લીમીટેડ અને શાપુરજી પાલનજી એન્ડ કંપની તથા SPV વચ્ચે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટેના કરાર કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0