ગીર-સોમનાથ જિલ્લા દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

SorathWelcomesCRPatil

BJP | BJP Gujarat,  SorathWelcomesCRPatil

ગીર-સોમનાથ જિલ્લા દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#SorathWelcomesCRPatil

ગીર-સોમનાથ જિલ્લા દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #SorathWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0