પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના પ્રથમ દિવસના સંકલિત અંશો

SorathWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના પ્રથમ દિવસના સંકલિત અંશો
#SorathWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના પ્રથમ દિવસના સંકલિત અંશો #SorathWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0