ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી લાવતા કોંગ્રેસને કોણે રોકી? પણ તેમનામાં સમજણ જ નહોતી કે કેવી રીતે બદલાવ લાવી શકાય?

SoldChaiNotNation

ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી લાવતા કોંગ્રેસને કોણે રોકી? પણ તેમનામાં સમજણ જ નહોતી કે કેવી રીતે બદલાવ લાવી શકાય? #SoldChaiNotNation

ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી લાવતા કોંગ્રેસને કોણે રોકી? પણ તેમનામાં સમજણ જ નહોતી કે કેવી રીતે બદલાવ લાવી શકાય? #SoldChaiNotNation

Let's Connect

sm2p0