આપણે સૌ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાહેર કરેલા ૨૧ દિવસના લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે અમલ કરીએ, 'Social Distancing' નું પાલન કરીએ, સંકટના સમયમાં વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્રને પૂર્ણ સહકાર આપીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, GujaratFightsCovid19

આપણે સૌ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાહેર કરેલા ૨૧ દિવસના લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે અમલ કરીએ, 'Social Distancing' નું પાલન કરીએ, સંકટના સમયમાં વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્રને પૂર્ણ સહકાર આપીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote #GujaratFightsCovid19

આપણે સૌ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાહેર કરેલા ૨૧ દિવસના લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે અમલ કરીએ, 'Social Distancing' નું પાલન કરીએ, સંકટના સમયમાં વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્રને પૂર્ણ સહકાર આપીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0