સમગ્ર રાહત કામગીરી દરમિયાન Social Distance રાખીને સૌ કાર્યકર્તાઓ પોતાની જવાબદારી નિભાવે અને સંકટની ઘડીમાં જનતાની સેવામાં ખડે પગે રહે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, PressNote

સમગ્ર રાહત કામગીરી દરમિયાન Social Distance રાખીને સૌ કાર્યકર્તાઓ પોતાની જવાબદારી નિભાવે અને સંકટની ઘડીમાં જનતાની સેવામાં ખડે પગે રહે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 #PressNote

સમગ્ર રાહત કામગીરી દરમિયાન Social Distance રાખીને સૌ કાર્યકર્તાઓ પોતાની જવાબદારી નિભાવે અને સંકટની ઘડીમાં જનતાની સેવામાં ખડે પગે રહે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 #PressNote

Let's Connect

sm2p0