મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં સ્વામીનારાયણ ધામ ( SMVS ) દ્વારા આપવામાં આવેલા રૂ. 25 લાખના રાહતફંડને સ્વીકારતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં સ્વામીનારાયણ ધામ ( SMVS ) દ્વારા આપવામાં આવેલા રૂ. 25 લાખના રાહતફંડને સ્વીકારતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#IndiaFightsCorona

મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં સ્વામીનારાયણ ધામ ( SMVS ) દ્વારા આપવામાં આવેલા રૂ. 25 લાખના રાહતફંડને સ્વીકારતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0