એક તરફ, જ્યારે આપણે કોરોના સામે લડવા કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે, ત્યારે આપણે અર્થવ્યવસ્થાની પણ કાળજી લેવાની જરૂર છે. મને ભારતની ટેક્નોલોજી ,પ્રતિભા,ઇનોવેશન,ખેડુતો, SMEs ઉદ્યમીઓ અને ઉદ્યોગો પર વિશ્વાસ છે. આમ, હું કહી શકું છું કે ભારત તેનો ગ્રોથ પાછો હાંસલ કરશે: PM મોદી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

એક તરફ, જ્યારે આપણે કોરોના સામે લડવા કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે, ત્યારે આપણે અર્થવ્યવસ્થાની પણ કાળજી લેવાની જરૂર છે.

મને ભારતની ટેક્નોલોજી ,પ્રતિભા,ઇનોવેશન,ખેડુતો, SMEs ઉદ્યમીઓ અને ઉદ્યોગો પર વિશ્વાસ છે.

આમ, હું કહી શકું છું કે ભારત તેનો ગ્રોથ પાછો હાંસલ કરશે: PM મોદી

એક તરફ, જ્યારે આપણે કોરોના સામે લડવા કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે, ત્યારે આપણે અર્થવ્યવસ્થાની પણ કાળજી લેવાની જરૂર છે. મને ભારતની ટેક્નોલોજી ,પ્રતિભા,ઇનોવેશન,ખેડુતો, SMEs ઉદ્યમીઓ અને ઉદ્યોગો પર વિશ્વાસ છે. આમ, હું કહી શકું છું કે ભારત તેનો ગ્રોથ પાછો હાંસલ કરશે: PM મોદી

Let's Connect

sm2p0