"ગુજરાત વ્યાપારી સાહસિકતા, ધંધાકીય કોઠાસૂઝ, ઉદ્યોગ મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ અને શાંતિ માટે જાણીતું છે." - Shri Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ગુજરાત વ્યાપારી સાહસિકતા, ધંધાકીય કોઠાસૂઝ, ઉદ્યોગ મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ અને શાંતિ માટે જાણીતું છે." - Shri Vijay Rupani

"ગુજરાત વ્યાપારી સાહસિકતા, ધંધાકીય કોઠાસૂઝ, ઉદ્યોગ મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ અને શાંતિ માટે જાણીતું છે." - Shri Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0