"ભ્રષ્ટાચાર, આતંકવાદ અને કાળાં નાણાં સામેના આ યજ્ઞમાં સક્રિય રીતે ભાગ લેવા માટે દરેક ભારતીયને હું સલામ કરું છું" - Shri Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ભ્રષ્ટાચાર, આતંકવાદ અને કાળાં નાણાં સામેના આ યજ્ઞમાં સક્રિય રીતે ભાગ લેવા માટે દરેક ભારતીયને હું સલામ કરું છું" - Shri Narendra Modi

"ભ્રષ્ટાચાર, આતંકવાદ અને કાળાં નાણાં સામેના આ યજ્ઞમાં સક્રિય રીતે ભાગ લેવા માટે દરેક ભારતીયને હું સલામ કરું છું" - Shri Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0