"કોંગ્રેસ જ કાળા નાણા અને ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે. કોંગ્રેસને હજી પ્રજાકીય પરિણામ સામે રાજકીય શાણપણ આવ્યું નથી. " - Shri Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"કોંગ્રેસ જ કાળા નાણા અને ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે. કોંગ્રેસને હજી પ્રજાકીય પરિણામ સામે રાજકીય શાણપણ આવ્યું નથી. " - Shri Bharat Pandya

"કોંગ્રેસ જ કાળા નાણા અને ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે. કોંગ્રેસને હજી પ્રજાકીય પરિણામ સામે રાજકીય શાણપણ આવ્યું નથી. " - Shri Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0