પ૦૦/૧૦૦૦ ની નોટ અંગેનાં નિર્ણયમાં રાહુલ ગાંધીએ મીડિયા અને મોદીજી પર ગુસ્સો કાઢવાને બદલે કાળા નાણાંવાળા અને આતંકવાદીઓ ઉપર કાઢવો જોઈએ. - Shri Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ૦૦/૧૦૦૦ ની નોટ અંગેનાં નિર્ણયમાં રાહુલ ગાંધીએ મીડિયા અને મોદીજી પર ગુસ્સો કાઢવાને બદલે કાળા નાણાંવાળા અને આતંકવાદીઓ ઉપર કાઢવો જોઈએ. - Shri Bharat Pandya

પ૦૦/૧૦૦૦ ની નોટ અંગેનાં નિર્ણયમાં રાહુલ ગાંધીએ મીડિયા અને મોદીજી પર ગુસ્સો કાઢવાને બદલે કાળા નાણાંવાળા અને આતંકવાદીઓ ઉપર કાઢવો જોઈએ. - Shri Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0